AKHLAQ DALAM PANDANGAN ISLAM


AKHLAQ DALAM PANDANGAN ISLAM

Secara etimologi akhlaq berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata  khaliq dan makhluk (yang dicipta). Sehingga Endang Syaifuddin Anshary, menyatakan, secara garis besar akhlaq terdiri dari :
a. Akhlaq manusia terhadap khalik
b. Akhlaq manusia terhadap makhluk, baik manusia maupun bukan.[1]
Asmaran, As, dalam kitabnya Pengantar Studi Akhlaq, membagi akhlaq menjadi akhlaq terpuji dan akhlaq yang tercela.

Baca Selanjutnya

Petunjuk : Setalah diklik baca selanjutnya akan masuk keruang  Adf.ly   bagian atas sebelah kanan ada bacaan  harap tunggu  lalu muncul  bacaan  LEWATI  silahkan di klik lewati untuk masuk ruang  baca lengkap