SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA


SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA

Tumbuh dan berkembangnya madrasah diniyah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran dikalangan ummat Islam. Dipermulaan ke 20 timbul beberapa perubahan pemikiran dikalangan umat Islam. Di permulaan abad ke 20 timbul beberapa perubahan pemikiran bagi umat Islam Indonesia dengan masuknya ide-ide pembaharuan.
Adapun beberapa faktor pendorong timbulnya ide-ide pembaharuan tersebut adalah :
  1. Adanya kecendrungan umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits. Kecendrungan ini dijadikan titik tolak dalam menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Ide pokok dari keinginan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits dalam rangka menolak munculnya taklid dan tahayul